Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:
HE-BA Biztonsági Szolgáltató Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:
01-09-267737

Adatkezelő székhelye:
1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Adatkezelő e-elérhetősége:
info@he-ba.hu

Adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: Keller Mónika

Levelezési cím:
1141 Budapest, Bácskai utca 53.

E‐mail cím:
info@adatvedelmitisztviselo.com

Telefonszám:
06‐30/288‐39‐80

2. Az Adatkezelés szabályai

A HE-BA Biztonsági Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a
Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. §
2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A
Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor
meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli -
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az
adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a
megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz
hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat
hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős
munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az
adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével
meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre
vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy
kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el, egy általa kinevezett vagy
megbízott adatvédelemért felelős személy útján.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a
Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül
áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével
összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon
belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az
érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A tájékoztatás fő szabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben számíthat fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít
el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2)
bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével
állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül teljesíti.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem
téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszéknél élhet.

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapja a www.he-ba.hu/ címen érhető el. A honlap nem saját üzemeltetésű.
A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) nem valósul meg, illetve
regisztráció sem történik a honlapon.

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak az irányadók.